Tuxen-Samfundet

Love for Tuxen-Samfundet

LOVE for TUXEN-SAMFUNDET

§ 1.

   Slægtssamfundets Navn er "Tuxen-Samfundet".

§ 2.

   Samfundets Formaal er at fremme Sammenholdet i Slægten og værne om dens Minder.

§ 3.

   Ret til at indtræde i Samfundet som Medlemmer har Efterkommere af Sognepræst til Store Solt i Sønderjylland Lorenz Tuxen (død 1612) og deres Ægtefæller. Indmeldelse sker til et af Bestyrelsens Medlemmer.

§ 4.

   Der udsendes aarlig i Marts Maaned et Supplement til Stamtavlen af Samfundets Sekretær, til hvem Medlemmerne ved Aarsskiftet indsender Oplysning om Fødsler, Bryllupper og Dødsfald m.m., som kan have Betydning for Slægtens Historie.

§ 5.

   Slægtsmøde afholdes mindst hvert andet Aar. Generalforsamling afholdes ved hvert andet Slægtsmøde, og paa denne behandles bl.a. de Forslag til Ændringer i Lovene, som maatte være indkomne til Bestyrelsen, forinden denne udsender Indbydelse til Slægtsmødet. Indbydelsen skal udsendes 1 Maaned forinden Mødet og bl.a. indeholde Dagsorden for Generalforsamlingen, herunder eventuelle Forslag til Ændringer i Lovene.

§ 6.

   Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, naar Bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, eller naar 10 Medlemmer forlanger det. Indvarslingen skal ske 1 Maaned før Generalforsamlingens Afholdelse og skal indeholde Dagsorden som i § 5 anført.

§ 7.

   Den højeste Myndighed er hos Generalforsamlingen.
   Stemmeberettiget paa en Generalforsamling er ethvert Medlem af Samfundet, der giver personligt Møde eller er repræsenteret ved behørig, til Formanden indsendt skriftlig Fuldmagt.
   Generalforsamlingen træffer sine Afgørelser ved simpel Stemmeflerhed; ved Stemmelighed gør Dirigentens Stemme Udslaget. Dog udkræves for Vedtagelse af Lovændringer, at 2/3 af de tilstedeværende og repræsenterede Medlemmer stemmer derfor.
   Forslag til Ændringer i Dagsordenen skal være hos Bestyrelsen mindst 8 Dage før Generalforsamlingens Afholdelse.

§ 8.

   Bestyrelsen bestaar af 4 Medlemmer, hvoraf mindst 3 skal være født Tuxen. Den vælges af Generalforsamlingen for Tidsrummet indtil næste ordinære Generalforsamling. I Tilfælde af Mandatnedlæggelse eller Dødsfald supplerer den sig selv.
   Den vælger selv sin Formand, som dog skal bære Slægtsnavnet, Kasserer og Sekretær. Ved Stemmelighed inden for Bestyrelsen gør Formandens Stemme Udslaget.

§ 9.

   Til Bestridelse af Samfundets løbende Udgifter opkræves et aarligt Kontingent, hvis Størrelse m. v. fastsættes af Generalforsamlingen.


Lovene er sandsynligvis blevet vedtaget på en stiftende generalforsamling i 1925. General A.P. Tuxen, som må have været initiativtager til Samfundet og blev dets første formand, må også have haft stærk indflydelse på lovene, som i betragtning af tidens tilbøjelighed til omfattende og knudrede formuleringer er forbavsende enkle. No nonsense, ville man sige i dag. Alligevel er der en enkelt detalje, som er værd at bide mærke i. A.P. Tuxen var stærkt optaget af selve navnet Tuxen. Hans stamtavle, som blev udgivet i 1924, omfattede kun mandslinjen. Og hans eneste personalhistoriske bidrag om slægten, som ikke drejede sig om en mandlig efterkommer, omhandlede Christian de Tuxen, som blev stamfar for den adelige gren af slægten, men var indgift i en kvindelinje. Lovene krævede da også, at mindst 3 af 4 bestyrelsesmedlemmer skulle være født Tuxen, og at formanden skulle bære navnet. Det bemærkelsesværdige er, at alle efterkommere og deres ægtefæller var velkomne i Samfundet. Dermed var der åbnet op for kvindelinjer. Jeg har ikke adgang til nogen medlemsfortegnelse, men hvis man ser på deltagerlisten for slægtsmødet i 1933, er det tydeligt, at mange kvindelinjer er repræsenteret. Slægtsinteressen levede - og lever - således videre i såvel kvinde- som mandslinjer.