Christian Brandstrups erindringer

9. Efterskrift

 
Huset i Taastrup

Huset i Taastrup, Christian Brandstrup i haven.

  Imidlertid er Aarene gaaet, og vi sidder nu her i vort rare Hus i Taastrup, hvor Pensionen, som jeg nu i omtrent 2 Aar har levet godt og rundeligt af, bliver sendt mig ind ad Døren en Gang om Maaneden. Det er jo favorabelt, og det maa der i høj Grad skjønnes paa i saa vanskelige Tider.

  Vor kjære Svoger, Warberg, døde allerede den 30. September 1902 paa Rovsings Klinik efter store Lidelser. Laura overlevede ham i mange Aar, blev over 80 Aar og døde i Kjerteminde den 10. April 1926, elsket og savnet af sine Børn, Søskende og sine utallige Venner.— Vor søde Søster Hanne var død den 13. Februar 1920 af en Lungebetændelse, som hun paadrog sig ved at forkjøle sig i Teatret. Caspersen blev boende flere Aar i Lejligheden paa Aaboulevarden, men flyttede saa til sin Søn Poul i Charlottenlund, hvor han havde et roligt, godt Hjem og nød en god, blid Alderdom, indtil han døde den 2. December 1930, over 80 Aar gammel, efter at være plejet med stor Kjærlighed og Opofrelse af sin Svigerdatter Emmy.

  Vi har haft den store Lykke, at vor kjære Jørgen, der for 2 Aar siden rejste til Badestedet „Brides les Bains" i Savoyen, hvor han var blevet engageret efter i Stockholm at have uddannet sig til Masseur, er bleven helbredet for sin Mundsygdom og nu har tjent sit Brød i 1½ Aar i Antwerpen, hvor han nylig har giftet sig paany. Ligeledes er Ludvig jo after gift og arbejder haardt, men meget paaskjønnet som Teaterdirektør.

  Da vi Gamle har et godt Helbred og ellers alle gode Forhold, synes det, som om vi tør haabe paa en god, lykkelig og blid Alderdom, hvad jeg tør sige, at vi begge skjønner paa og er inderlig taknemlige for.

  Naar jeg har nedskrevet disse Erindringer, er det ikke fordi jeg mener, at mit Levnedsløb i og for sig er saa interessant, at det fortjener at kjendes i en større Kreds. Men dels har det jo moret mig at opfriske mine Barndomsminder og mine Oplevelser, dels haaber jeg, at mine Sønner og den yngre Generation vil have Interesse af at kunne følge min Livskamp, i hvilken jeg dog haaber og tør tro, at der er et og andet følgeværdigt. Og endelig skulde disse Linier jo forhaabentlig kunne bidrage til, at vi to gamle Ægtefæller huskes lidt længere, end det ellers vilde være Tilfældet.

  Taastrup, April 1931.

C. BRANDSTRUP.

 
Christian og Eline Brandstrup, 1934

Christian Brandstrup (1859-1937) og hustru Eline f. Kruuse (1863-1952) fotograferet 1934 i hjemmet i Taastrup.

<< Forrige kapitel  | Indholdsfortegnelse  | Næste kapitel >>

i