Thomas P. Krag

Hugo Larsen: Portrait of Thomas P. Krag, 1899, charcoal.

<< Previous  | Overview  | Next >>