Hugo Larsen: Coastal View, Bornholm, 1913

Hugo Larsen: Coastal View, Bornholm, 1913, oil. Private collection. Private photo.

<< Previous  | Overview  | Next >>